Stavební dozor

Stavební dozor

Zajišťujeme inženýrskou činnost a stavební dozor při realizaci a provádění staveb.

Během realizace technický dozor dohlíží a kontroluje:

 • kvalitu a časový postup prováděných prací
 • dodržování technologických postupů a souladu s podmínkami stavebního povolení
 • soulad používaných materiálů s projektovou dokumentací
 • soupisy provedených prací a dílčí fakturace
 • převzetí dokončeného díla, nebo jeho částí od zhotovitele
 • provádění kontroly výroby, montáže a nátěrových systémů ocelových konstrukcí včetně jejich technologických předpisů
 • zajištění stavebního a technického dozoru jako zmocněnce investora v celém rozsahu stavby
SvarExpert
SvarExpert

Mezi hlavní činnosti stavebního dozoru na stavbě patří zejména:

 • kontrola projektové dokumentace před výběrem dodavatele
 • příprava a provedení výběrových řízení dodavatelů jednotlivých prací
 • předání a převzetí staveniště
 • průběžná kontrola prací během realizace
 • přejímka zakrytých konstrukcí a dílčích celků
 • zápisy do stavebního deníku
 • svolání a vedení kontrolních dnů stavby
 • kontrola souladu výstavby s projektovou dokumentací
 • kontrola kvality a dodržování technických postupů
 • kontrola a odsouhlasení měsíční fakturace
 • podklady ke kolaudaci díla a kolaudace
 • kontrolu dokumentace skutečného provedení
 • informační činnost pro investora (měsíční zprávy)